Posts Tagged 'John Muir Trail'

François D’haene’s Supported John Muir Trail FKT Interview
François D’haene’s Supported John Muir Trail FKT Interview
on October 25, 2017

An interview with François D’haene after his supported John Muir Trail FKT.


Leor Pantilat’s Supported John Muir Trail FKT Report
on August 26, 2014

Leor Pantilat’s report from his supported John Muir Trail FKT.


Mike Wolfe and Hal Koerner’s John Muir Trail Supported FKT Report
on August 23, 2013

Mike Wolfe and Hal Koerner’s supported John Muir Trail FKT report.